Integrovaná politika

Společnost Eco-Aqua-Servis, s. r. o. poskytuje komplexní služby ve vodním hospodářství s hlavním zaměřením na výzkum, vývoj a návrhy technologií, projekty, dodávky včetně montáží, uvedení do provozu, modernizace a intenzifikace technologií, záruční a pozáruční servis, poradenství, konzultační a inženýrská činnost a obchod s chemickými prostředky a filtračními materiály.:

Ke každé zakázce přistupují odborníci firmy individuálně. Při řešení a realizaci zakázek je firma zvýhodněna svou nezávislostí na jednotlivých výrobcích, což umožňuje vyhledat vždy pro navrženou technologii úpravy vod i čištění odpadních vod optimální technické řešení a přiblížit se i k finančním možnostem zákazníka.

Vedení společnosti v závislosti na potřebě neustálého zvyšování kvality nabízených služeb a prokázání schopnosti naplňovat veškeré požadavky, které na společnost kladou zainteresované strany, vyhlásilo

Politiku Integrovaného systému managementu společnosti, která zahrnuje postupy IMS dle norem

ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality,

ČSN EN ISO 14001:2005 Systémy environmentálního managementu

ČSN OHSAS 18001:2008 Systémy managementu BOZP.

ORIENTACE NA OBCHODNÍ PARTNERY

Pro společnost je základním strategickým cílem uspokojovat současné a budoucí potřeby a očekávání zákazníků, a tím zvyšovat podíl na trhu. Trvalé zlepšování se vyžaduje také ve všech oblastech, které se dotýkají ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proto si vedení stanovilo závazek šířit principy prevence a ochrany životního prostředí a BOZP a tyto přenášet na obchodní partnery.

VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Pro úspěšnou realizaci strategických záměrů zpracovalo a schválilo vedení společnosti tuto politiku, která tvoří rámec pro celkové cíle a směry působení, které prostřednictvím konkrétních programů deklarují jednotlivé kroky potřebné pro zlepšování podmínek pracovního prostředí pro zaměstnance, které umožní jejich plné zapojení ve prospěch rozvoje společnosti, a které umožňují přezkoumání a eliminují vliv negativních Environmentálních aspektů a bezpečnostních rizik, které společnost určila a seznámila s nimi všechny zaměstnance, kteří se podílejí na jejich potlačování.

Trvalým působením (tj. školením, vyžadováním a kontrolou) prohlubovat povědomí zaměstnanců společnosti k odpovědnosti vůči životnímu prostředí a BOZP.

PROCESNÍ ZAMĚŘENÍ MANAGEMENTU QMS, EMS a SMBOZP

Vedení společnosti považuje systém IMS za neustále rozvíjející se součást celkového řízení, účinně podporující dosahování strategických záměrů organizace prostřednictvím vhodně nastavených procesů a kontrolních parametrů při jejich naplňování.

Vedení společnosti nastavilo efektivní postupy ve společnosti pro eliminaci negativních vlivů procesů a výrobků na životní prostředí a lidské zdraví. Organizace vyhledala a vyhodnotila rizika, která neustále eliminuje tak, aby dostatečně chránila pracovníky před úrazy, či jinými způsoby poškození zdraví.

INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU

Pro naplňování této politiky je ve společnosti uplatňován, rozvíjen a zlepšován integrovaný systém managementu se zaměřením na účinné a efektivní plnění veškerých kvalitativních parametrů produktů ve všech fázích realizace obchodních případů, včetně plnění legislativních požadavků trhu a legislativy dotýkající se všech činností společnosti. Tento přístup vede k prevenci znečištění a snižování negativních dopadů naší činností na životní prostředí, BOZP a ke spokojenosti zákazníka.

Dokumentovaný a funkční IMS ve společnosti je trvale prokazatelný zákazníkům, případně jiným externím organizacím, kdy je doložitelné periodické hodnocení souladu s příslušnými právními požadavky a nastavenými parametry systému IMS.